Privacy & Cookies

Privacy- & Cookieverklaring Veerle Platteau


Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Veerle Platteau, Oude Molenstraat 9 te 2820 Bonheiden, België, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0899402014 (BTW BE0899.402.014), hierna vernoemd: Veerle Platteau.


Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website https://veerleplatteau.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.


Artikel 1 – Algemeen


 1. Veerle Platteau leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 2. Veerle Platteau stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

• 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Veerle Platteau.


Artikel 2 – Persoonsgegevens


2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

• Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
• Categorie 2: formulieren invullen of afspraak maken zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;
• Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;
• Categorie 4: via cookies.


2.2. Veerle Platteau kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
• door gebruik van cookies (zie onderstaand);
• tijdens uw gebruik van de Website;


2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen zoals bv. Google Analytics.


Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking


3.1. Algemene doeleinden:
• Veerle Platteau zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken:
• Cookies – om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang;
• Klantgegevens – om een afspraak te kunnen maken, te bevestigen of te annuleren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van een afspraak waarom u verzocht heeft of omdat Veerle Platteau daartoe een gerechtvaardigd belang heeft;
• Communicatiegegevens – om met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;


3.2. Direct marketing:

• We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.
• Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail.


3.3. Doorgifte aan derden:
Veerle Platteau zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Veerle Platteau uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt (bijvoorbeeld aan partners of een door u aangebrachte partner), maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Veerle Platteau zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.


3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Veerle Platteau uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Veerle Platteau zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Artikel 4 – Duur van de verwerking


De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.


Artikel 5 – Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.


U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@veerleplatteau.be, per post naar Veerle Platteau, Oude Molenstraat 9, 2820 Bonheiden of via het contactformulier op onze website.


U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be


U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van een schadevergoeding.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid


Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen zoals encryptie, antivirussoftware, SSL-beveiliging, enz.
In geen geval kan Veerle Platteau aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


Artikel 7 – Cookies


7.1. Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.


7.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om U een betere gebruikerservaring te bieden wanneer U onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft U duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.


7.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.


7.4.Uw toestemming:
Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Accepteren’ geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze site dan mogelijk niet meer optimaal werkt.


Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@veerleplatteau.be, per post naar Veerle Platteau, Oude Molenstraat 9, 2820 Bonheiden, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op onze website.


Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/